Voorwaarden Chateau/Maison Les Bardons

Versie 1.1 datum 1 maart 2010.

Bij ondertekening of betaling van de huursom van Chateau Les Bardons en/of Maison les Bardons verklaart de huurder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Reservering

Binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag betaalt u 35% van de totale huursom aan. Na ontvangst van deze aanbetaling is uw reservering definitief. Uiterlijk 30 dagen voor aankomst dient u de volgende bedragen te voldoen:

 • Restant van de huursom
 • Waarborgsom (€ 600,=)
 • Eventuele kosten voor gebruik van bad-, en linnengoed (€ 18,- p.p./p.w.)
 • Toeristenbelasting (€ 0.75,- p.p./p.d.)

Waarborg

De waarborg dient om volgende kosten te dekken:

 • De eventuele schade
 • De vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie
 • Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden.

De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken, en met een maximum van 2 maanden na verstrijken van de huurperiode. In het merendeel van de gevallen wordt de waarborg binnen de week teruggestort.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder en/of tussenpersoon aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Het feit dat de tussenpersoon de waarborg ontvangt, maakt deze evenwel geenszins verantwoordelijk tegenover de eigenaar, voor schade berokkend aan het gehuurde goed door de huurder. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder en/of tussenpersoon erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.

Wij raden u ten stelligste aan een reis- en annuleringsverzekering te nemen.

Annulering door huurder

 • Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 35%.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aankomstdatum 90%;
 • Bij annulering korter dan 7 dagen voor aankomstdatum bent u het volledige huurbedrag verschuldigd.

Check-in/check-out

Check in • Aankomst op zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Check out • Vertrek op zaterdag voor 10.00 uur. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is met de verhuurder.

Annulering door de verhuurder

Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, zullen wij in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan wordt de betaalde huursom en/of waarborg terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. In geval de verhuurder het voorschot niet heeft ontvangen binnen de 10 dagen na de datum van overeenkomst door de verhuurder en/of tussenpersoon, vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de verhuurder en/of tussenpersoon vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.

Schoonmaak

De huurders dienen de woning opgeruimd en veegvrij achter te laten. Alles dient op zijn oorspronkelijke plaats te staan. Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

Zwembad

Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde installatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.

Het hek dient te allen tijde gesloten te zijn en de huurders van Chateau Les Bardons en Maison Les Bardons hebben hier een gedeelde verantwoording. Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen. Als huurder moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden.

Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen de verhuurder, tussenpersoon en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. Kinderen (ook met zwemdiploma) jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken.

De huurder zal de verhuurder en/of tussenpersoon vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder en/of tussenpersoon zou kunnen worden uitgeoefend. De huurder is verantwoordelijk voor het sluiten van toegangshekken rond het zwembad en deze te allen tijde gesloten te houden.

Het zwembad wordt voorafgaande de huurperiode door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom. Verder zal het zwembad automatisch tijdens het verblijf gespoeld en gereinigd worden. In uitzonderingsgevallen kan het zwembad of de bijbehorende verwarming niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie.

Andere bepalingen

 1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven. En door aangaan van de huurperiode zich te conformeren aan deze voorwaarde.
 2. Binnen 4 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder en/of tussenpersoon bekend te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.
 3. De verhuurder en/of tussenpersoon behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.
 4. De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.
 5. Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder en/of tussenpersoon. Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zoals zetels, gordijnen, lakens) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis.
 6. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.
 7. De huurder mag in geen geval in baden, douches, toiletten, gootstenen enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.
 8. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verantwoordelijke te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Indien niet bereikbaar kan de eigenaar gecontacteerd worden. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen, noch aan eigenaar/verhuurder noch aan tussenpersoon.
 9. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder en/of tussenpersoon. Hij wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van lakens en persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.
 10. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan vastgesteld in het contract, tenzij akkoord van verhuurder en/of tussenpersoon. Bij overtreding daarvan kan de verhuurder en/of tussenpersoon een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden.
 11. Tenzij anders vermeld in de persoonlijke overeenkomst is het verboden huisdieren (hond, kat, ..) mee te brengen. Indien huisdieren toegelaten worden, dienen zij te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 12. Het meebrengen van huisdieren mag alleen in overleg. En schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 13. De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.
 14. Elke vorm van open vuur is ten strengste verboden. Tenzij klein vuur in de openhaard van de zitkamer van het Maison en de openhaard van de zitkamer en eetkamer van het Chateau. Onder een klein vuur wordt verstaan één brandend blok. BBQ is toegestaan, maar deze BBQ is niet te gebruiken als vuurkorf. Dit in volledige verantwoording van de huurder.
 15. Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de parasols te sluiten om schade bij plots opkomende wind te vermijden. Tevens dient het huis te allen tijde gesloten achter gelaten te worden.
 16. De huurder draagt ook zorg voor het sluiten van de poort tijdens de nacht en afwezigheid. Dit is een gezamenlijke verantwoording van de huurders van Chateau Les Bardons en Maison Les Bardons en derhalve ook beide hoofdelijk aansprakelijk.
 17. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. Indien de huurder de sleutels of andere zaken bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend express zending of andere speciale dienst terug te bezorgen. Regulier zal de sleutel ter plekke in ontvangst genomen worden.
 18. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de verhuurder en/of tussenpersoon zodat bezoek ervan door toekomstige huurders en/of kopers mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.
 19. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, schoonmaakpersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad.
 20. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader, het bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.
 21. Gebruik van de openhaarden in gemeenschappelijke ruimtes is toegestaan (in chateau is dit de openhaard in de eetkamer en salon. In het Maison de openhaard in de salon). De huurder is verantwoordelijk om het vuur klein te houden en te zorgen dat deze zo diep mogelijk in de openhaard wordt gebrand. Onder klein vuur wordt verstaan 1 brandend blok. De brandende openhaard dient te alle tijde onder toezicht te zijn van een volwassene.
 22. Bij koudere temperatuur zal de cv opgestart worden door een bevoegde persoon. Deze zal ter plekke aanwijzingen geven aan de huurder. Huurder is verantwoordelijk voor het correct naleven van deze aanwijzingen. De onderste deur van de kachel dient alleen door een bevoegde persoon geopend te worden.
 23. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00).
 24. De verhuurder, tussenpersoon en/of eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis – verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade die hij aanricht. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 25. Er wordt geen compensatie betaald in geval van force majeur ( iets dat niet te voorzien valt of buiten invloed van verhuurder valt, dan niet voorkomen had kunnen worden.) Het is daarom raadzaam een complete reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.
 26. De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.
 27. Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.
 28. Bij aankomst wordt er door de sleutelhouder met de huurder een rondje door het huis gemaakt om eea toe te lichten. Indien er iets kapot blijkt te zijn dient dit telefonisch binnen 2 uur na aankomst te worden aangegeven bij de sleutelhouder of de eigenaar. Dit kan per telefoon/ e-mail. Schade die daarna worden geconstateerd, zal worden verhaald op huurder.
 29. Claims achteraf van huurders zullen nimmer gehonoreerd worden.

Geschillen

Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken Roanne of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.